TEL: +420 581 701 306

Záruční podmínky | Prodej komínů

Firma SuperKomíny s.r.o. poskytuje záruku na systémový komín SUPER BLOK Universal:

 1. Záruku na dobu 24 měsíců na komponenty za předpokladu:
 • odběru komponentů od prodejce (autorizovaný prodejce),
 • skladování, manipulace, kontrola před zabudováním a transport komponentů v souladu s předpisem firmy SuperKomíny s.r.o. (viz. Pokyny pro transport, manipulaci, skladování, kontrolu, zabudování a připojení spotřebičů),
 • při přebírání byla potvrzena nezávadnost a kompletnost komponentů,
 • montáž byla prokazatelně realizována certifikovanou stavební firmou, nebo odborně způsobilou osobou podle platných předpisů a komín je označený vyplněným komínovým štítkem,
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže (požadavky stavební, technické, konstrukční, bezpečnostní),
 • ke komínu je připojený atestovaný zdroj tepla v dobrém technickém stavu, který odpovídá tr. kom. vložek př: T600N1D3G100, T400N1D3G50,
 • komín (odtahové těleso) bylo překontrolováno odborně způsobilou osobou před zahájením provozu a byla vystavena platná zpráva o provedení kontroly,
 • komín nebyl provozovaný v rozporu se základními požadavky na jeho provoz, obzvlášť požadavku na nepřípustnost vniknutí přímého plamene do komínové stavebnice včetně zaúsťovacího sopouchového dílu.

Rozsah vad pro uplatnění záruky: geometrické rozměry, mechanické poškození (soudržnost materiálu, deklar. pevnost), nesprávný počet v balení, nekompletnost výrobku (vztahuje se na výrobky z více částí), kvalitativní parametry.

 1. Záruka na dobu 60 měsíců za předpokladu:
 • platí všechny podmínky podle bodu 1,
 • bylo použito originální příslušenství,
 • byly splněné podmínky podle platných tech. norem, označení komína kódem,
 • byly splněné podmínky kontroly a čistění komína podle platných legislativních norem včetně novelizací,
 • na komín včetně přípojného spotřebiče paliv byla vydána revizní správa (v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní správa).

Rozsah vad pro uplatnění záruky: nedostatečná odolnost komínového průduchu vůči působení spalin, statické závady (nedostatečné pevnosti, trhliny), geometrické rozměry komponentů, mechanické poškození komponentů (soudržnost, deklarovaná pevnost), nesprávný počet kusů v balení, nekompletnost výrobků (položky z více dílů).

 1. Záruka na dobu 30 roků na bezpečnost komínu za předpokladu:
 • platí všechny podmínky podle bodu 1 a bodu 2,
 • komín byl opatřený vyplněným komínovým štítkem,
 • komínové těleso ani jeho komponenty nebyly vystavené mechanickému namáhání, poškozené při stavebních úpravách domu, nebo v havarijních situacích (požár, povodeň, tornádo apod.), venkovní plášť komínu byl řádně udržovaný vůči erozi a nepříznivým venkovním povětrnostním vlivům,
 • během doby používání nedošlo k samovolnému explozivnímu vyhoření sazí v komínovém tělese.

Záruka 30 roků se vztahuje výhradně na bezpečnost a plynopropustnost komínu.

Uplatnění práv ze záruky: reklamační protokol

 • oznámení o reklamaci musí být vykonané neodkladně po zjištění vady vůči firmě SuperKomíny s.r.o., případně jejímu autorizovanému prodejci, musí obsahovat druh poškození, místo vzniku škody a datum dodávky,
 • oznámení musí obsahovat popis provozování, při kterém k poškození došlo,
 • předložení kopie dokladu deklarujícího kompletnost dodávky,
 • předložení oprávnění stavebníka k výstavbě komína,
 • rozsah požadovaného plnění ze záruky bude prokazatelným způsobem deklarované (fotodokumentace, umožnění osobní návštěvy zástupci firmy v případě potřeby apod.),
 • s komínem nesmí být do ukončení reklamačního řízení manipulované, nesmí být demontovaný či jakkoliv poškozený nebo narušený,
 • musí být umožněný přístup reklamační komise k poškozenému komínu.

Při reklamaci uplatněné z výše uvedených záruk vyplývá nárok na náhradu vadného materiálu komponentů komína.